Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Gebondenheid aan deze algemene voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij CardShop / uw drukwerk Online goederen en diensten van welke aard ook aan de klant en/of klant  levert.

Artikel 2 Offertes 2.1 Alle offertes c.q. aanbiedingen gedaan door CardShop / uw drukwerk Online zijn geheel vrijblijvend.

2.2 Offertes hebben, tenzij anders vermeld, een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen.

2.3 CardShop | uw drukwerk Online behoudt zich het recht voor om een offerte in te trekken zonder daarvoor op enige wijze jegens de klant aansprakelijk te zijn.

Artikel 3 Wijzigingen 3.1 CardShop | uw drukwerk Online behoudt zich het recht voor de overeenkomst en/of deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waarvan CardShop | uw drukwerk Online de klant tenminste één maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte zal stellen. Indien de klant  de wijziging niet accepteert, kan hij tot één week voor de datum waarop de wijziging van kracht wordt de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

3.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst maar vóór het gebruikmaken van de diensten van CardShop | uw drukwerk Online een wijziging van de prijs optreedt, zal de wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs indien dit zich voordoet binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst.

3.3 Overige wijzigingen in de overeenkomst met CardShop | uw drukwerk Online en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen CardShop | uw drukwerk Online en de abonnee zijn overeengekomen.

Artikel 4 Meerwerk 4.1 Voor zover CardShop | uw drukwerk Online ten behoeve van de klant  werkzaamheden dient te verrichten uit welke hoofde dan ook, welke niet in de overeenkomst tussen partijen zijn inbegrepen, of kosten ontstaan doordat de klant  op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijkt of onmogelijk maakt, dan worden deze werkzaamheden en/of kosten als meerwerk beschouwd en extra in rekening gebracht.

Artikel 5 Levering 5.1 Onder levering wordt verstaan de indienststelling van de in de overeenkomst bedoelde aansluitingen en het leveren van de overeengekomen werkzaamheden, onverminderd het bepaalde in artikel 4.

Artikel 6 Betaling 6.1 Alle prijzen zijn inclusief 21% b.t.w., tenzij anders overeengekomen.

6.2 Indien de klant  de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, zal de klant , zonder dat enig ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de klant  na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de klant  naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke kosten, welke kosten op 15% van het totale bedrag, met een minimum van euro 125,00, worden bepaald.

6.3 CardShop / uw drukwerk Online behoudt zich het recht voor bij niet tijdige betaling de klant zonder enige waarschuwing vooraf af te sluiten van het systeem en/of een domeinnaam op te heffen, zonder voor de gevolgen hiervan aansprakelijk gesteld te kunnen worden.

Artikel 7 Rechten van intellectuele eigendommen 7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de programmatuur, apparatuur en andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij CardShop / uw drukwerk Online of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 8 Geheimhouding en beveiliging 8.1 CardShop / uw drukwerk Online zal zich inspannen om zodanige maatregelen te treffen dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot gegevens van de klant , waarvan duidelijk is dat de klant  met betrekking tot deze gegevens geheimhouding wenst.

8.2 CardShop / uw drukwerk Online zal zich inspannen om de levering van haar dienst zo goed en zorgvuldig te laten plaatsvinden, met inachtneming van de haar ter dienst staande technische middelen. CardShop / uw drukwerk Online draagt zorg voor de beschikbaarheid van de servers, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. CardShop / uw drukwerk Online staat niet garant voor de aan haar geleverde dienst van derden.

8.3 De klant dient zien/haar wachtwoord(en) dusdanig te kiezen en regelmatig te veranderen dat derden geen (ongeoorloofd) gebruik kunnen maken van het account van de klant .

Artikel 9 Verplichtingen van de klant  9.1 De klant  zal door het gebruik van de diensten geen rechten van derden schenden, zich ten opzichte van derden niet onwelvoeglijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen, en geen schade aan derden toebrengen. Onder meer zal de klant :
a.  de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;

  1. niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
  2. zich geen toegang trachten te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is;
  3. zonder toestemming van de desbetreffende derde geen gegevens van derden veranderen, wissen, onbruikbaar maken dan wel gegevens van derden toevoegen;
  4. geen virussen verspreiden
  5. niet zodanig gebruik maken van de diensten dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van CardShop / uw drukwerk Online wordt verhinderd, dan wel dat door andere klanten  van CardShop / uw drukwerk Online in het gebruik van de diensten worden gehinderd.

9.2 Onverminderd haar overige rechten, behoudt CardShop / uw drukwerk Online zich het recht voor haar verplichtingen jegens de klant op te schorten, onder meer door de klant  met onmiddellijke ingang de toegang tot het gebruik van de diensten, of enig onderdeel daarvan, te ontzeggen, indien de klant  handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde. CardShop / uw drukwerk Online zal wegens zodanige opschorting nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

9.3 Indien een door de klant  door middel van de diensten openbaar gemaakte publicatie van de klant  onmiskenbaar onrechtmatig is en zulks ter kennis van CardShop / uw drukwerk Online komt, kan CardShop / uw drukwerk Online de klant  sommeren de desbetreffende publicatie binnen de kortst mogelijke tijd, doch in ieder geval binnen vierentwintig (24) uur te verwijderen. Voldoet de klant  niet aan deze sommatie, dan zal CardShop / uw drukwerk Online de publicatie zelf van haar systemen verwijderen. CardShop / uw drukwerk Online zal wegens zodanige verwijdering nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 10 Aansprakelijkheid 10.1 Aansprakelijkheid van de provider door indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.2 De provider is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als een gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van de provider, waaronder stroomuitval of –storing alsmede wegens onderhoud aan apparatuur en/of software.

Artikel 11 Ontbinding 11.1 CardShop / uw drukwerk Online is ten alle tijde gerechtigd, voor zover op enig moment mocht blijken dat de klant  valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel dat blijkt dat de klant  de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze – indien

De overeenkomst tussen CardShop / uw drukwerk Online en de klant  wordt beheerst door Nederlands recht.de ernst van het geval dit rechtvaardigt – deze te ontbinden. Gedurende de tijd van opschorting blijft de klant  gehouden te betalen.

11.2 Onverminderd het overigens bepaalde wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst op het tijdstip, waarop de klant  in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

Artikel 12 Toepasselijk recht 12.1 De overeenkomst tussen CardShop / uw drukwerk Online en de klant  wordt beheerst door Nederlands recht.